“Batı Anadolu Serbest Bölgesi Ege’nin Cazibe Merkezi Olacak”

featured

Bergama’da bundan 6 yıl önce planlamasına başlanan Batı Anadolu Serbest Bölgesi (BASBAŞ) yatırımcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Tamamlandığında 200 fabrikayı ağırlayacak kapasiteye sahip olan bölgede 20 bin kişi istihdam edilecek.

İzmir’in Bergama ilçesin­de yapımına başlanan Ba­tı Anadolu Serbest Bölge­si, katma değeri yüksek ürünler üreten, sürdürülebilirlik uygu­lamalarına önem veren faaliyet­leri ile yatırımcılara kapılarını açtı. BASBAŞ CEO’su ve Yöne­tim Kurulu Başkan Vekili olan, aynı zamanda da Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ) CEO’su Dr. Faruk Gü­ler, Batı Anadolu Serbest Bölge­si’nde altyapı yatırımlarına de­vam ettiklerini ve yaz aylarında da fabrika inşaatlarına başlana­cağını söyleyerek, ihracata da­yalı üretim yapan, sürdürüle­bilirlik uygulamalarına önem veren, katma değeri yüksek üre­time odaklanmış yatırımcıları yatırım yapmaya davet etti.

Son yıllarda bölgeye olan yatı­rım ilgisinin arttığını ifade eden Dr. Güler, “Bölge için 6 yıl önce planlamalara başladık. O yıllar­da yaptığımız stratejik planla­ma toplantısında Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşletici A.Ş. (ESBAŞ) olarak, mevcut böl­gemizin dolacağını ve yatırım yapmak isteyen firmalara yeni yatırım alanlarının bulunması gerektiğini öngörerek yola çık­tık. Tabii en önemli konumuz yeni bir serbest bölge kurabil­mek için yer bulmaktı. Biz yapı­lacak yatırımın stratejik olarak yerinin uygun olması için özel­likle İzmir’in kuzeyinde olması gerektiği düşüncesiyle yer ara­maya başladık ve bu süreç yak­laşık 2 yılımızı aldı. Bergama sı­nırlarında yer alan ve 2.5 milyon metrekare büyüklüğündeki ala­nımızı yatırım açısından uygun bir yer olarak gördük” dedi.

200 fabrikayı ağırlayabileceğiz

Bütün alt yapı çalışmalarının birinci faz olarak tamamlandı­ğını, elektrik, telekomünikas­yon, su, yol, arıtma sistemleri gibi alanlarda altyapıların ta­mamlandığını belirten Dr. Gü­ler, bölgede faaliyet gösterecek kamu hizmet binalarının yapı­mına başlandığını söyledi. Böl­geye gelecek olan yatırımcı fir­malara her türlü olanağı sağla­dıklarını ifade eden Dr. Güler, “Yatırımcılarımızın başvurula­rını almaya başladık. Şu an iti­bari ile bölgenin yüzde 45’i dol­du. Çalışmalarımız hızlı gidi­yor. Bölgemiz beklediğimizin de üzerinde ilgi gördü. Batı Anado­lu’da ve özellikle İzmir’de sana­yicilerin yeni yatırım alanları bulması çok zor. Organize sana­yi bölgelerinde, serbest bölge­lerde yatırım için gerekli alan yok. Yatırım için her türlü ha­zırlıkların yapılmış olması yatı­rımcıların ilgisini çekiyor. Özel­likle yabancı yatırımcıların ser­best bölgeleri tercih etmesinin bir sebebi de bu. Finansı çok dik­katli kullanıyorlar, elindeki ser­mayeyi taşa toprağa değil maki­naya, markaya ve pazarlamaya yatırıyor. Yatırım alanı bulun­mayan bir ortamda, hazır bir ya­tırım alanının sunulması bulun­maz bir nimettir” dedi.

20 bin kişilik istihdam yaratması bekleniyor

Batı Anadolu Serbest Bölgesi tamamlandığında yaklaşık 200 fabrikanın faaliyet göstereceği­ni söyleyen Güler, Kuzey Ege’de önemli bir istihdam sağlayacak bu bölgenin minimum 20 bin is­tihdama ulaşmasını öngördük­lerini belirtiyor.

Temiz Enerji’nin merkezi İzmir

Güneş ve rüzgar enerjisinde İzmir’in adeta bir üretim merke­zi haline geldiğini, Batı Anado­lu Serbest Bölgesi’nde bu alan­da üretim yapan firmaların yer talebinde bulunduğunu belirten Dr. Güler bu konuda şunları söy­ledi, “Kurulan RES’lere baktığı­mızda Ege Bölgesi ciddi bir yatı­rım alanı. Bırakın sadece kanat üretmeyi motor ve motor parça­ları yapan şirketler de gelmeye başladı. Zaten kümelenme de­diğimiz olay da bu. RES’te faa­liyet gösteren şirketler İzmir’in bu alanda merkez olacağını bi­liyor, STK’lar da bu konuda yo­ğun çalışmalar yapıyor. Yenile­nebilir enerji sektöründen Batı Anadolu Serbest Bölgesinde ya­tırım yapmak isteyen firmalar var, görüşme yaptıklarımız var. Ülkemizin temiz enerji yatırım­larına ihtiyacı var. Dolayısıyla bu şirketlerin Batı Anadolu Serbest Bölgesinde yer alması kendile­rine avantaj sağlayacak. Sadece temiz enerji değil, katma değe­ri yüksek, sürdürülebilir ihracat potansiyeli olan, iş yaratan, tek­nolojisi olan şirketlerin hepsine kapımız açık. Gelen yatırımları bu gözle bir süzgeçten geçirip bu kriterlere uygun üretim gerçek­leştiriyorlarsa kabul ediyoruz. Temiz enerji yatırımlarına önce­lik veriyoruz ancak katma değeri yüksek firmalarımızı da bekliyo­ruz. Yeşil dönüşüme, çevreye za­rar vermeyecek şekilde çalışan fabrikalara ihtiyacımız var, bunu öncelikli şart olarak görüyoruz.”

Şirketleri bölgemize çekerek başarılı olacağız

Batı Anadolu Serbest Bölgesi­nin de tıpkı Ege Serbest Bölge­si gibi başarılı bir serbest bölge olacağının altını çizen Dr. Gü­ler, “Ege Serbest Bölgesi’nde fa­aliyet gösteren firmalar yılda 5.3 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip, bunun 2.5 milyar doları­nı ihracat oluşturuyor ve de kat­ma değeri yüksek ürünler üre­tiliyor. Bu da gösteriyor ki ithal ettiğimiz ürünlerin üzerine çok daha katma değer koyarak ih­raç ediyoruz. Dolayısıyla bu tür şirketleri de Batı Anadolu Ser­best Bölgesine çekerek başarılı olacağımıza inanıyoruz. Kurul­duğu günden bugüne kadar Ege Serbest Bölgesi’nde 93 milyar dolarlık ticaret hacmi oldu. Bu­gün burası Türkiye’nin en faz­la ihracat yapan illeri arasında 17. şehri gibi faaliyet gösteriyor. Son yıllara baktığımızda ekono­mideki en büyük desteği ihracat sağlıyor. İhracatımız eğer başa­rılı olmasaydı bugün çok daha zor finansal durumlarla karşı­laşabilirdik. Her yıl da ortalama yüzde 15 büyüyerek gidiyoruz. BASBAŞ’ta da böyle bir başarıya imza atarsak kendimizi başarılı göreceğiz” dedi.

“Batı Anadolu Serbest Bölgesi Ege’nin Cazibe Merkezi Olacak”

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.